ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠱᠦᠵᠢ ᠰᠢ ᠵᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠦᠨ ᠰᠢᠷᠢᠰ ᠶᠡᠷᠢᠶ᠎ᠠ ( ᠨᠢᠭᠡ )
  
2024/1/3
      ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠦᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠬᠦ  ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠪᠠᠯ  ᠲᠠᠰᠣᠷᠠᠯᠲᠠ  ᠳᠠᠪᠰᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠤᠮᠲᠠᠲᠤ ᠤᠤᠯᠰᠡᠪ ᠬᠠᠮᠲᠤᠴᠣᠳ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠲᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠨ ᠦᠨᠦᠳᠦᠷ ᠪᠤᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ  ᠮᠦᠨ ᠴᠦ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ   ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠵᠦᠭ ᠣᠷᠣᠭᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠴᠦ ᠯᠠᠪᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃                          
 
       
 
 
  
 
2014-2015 ©                      蒙ICP备13001758号-1号