ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠰᠣᠷᠭᠠᠯ ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ  ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2023/11/27
11.27 习俗   ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠣᠤ᠋ᠷᠲᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠯ ᠵᠠᠨᠤᠭ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ  ᠲᠤᠬᠠᠢ1 .png
11.27 习俗   ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠣᠤ᠋ᠷᠲᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠯ ᠵᠠᠨᠤᠭ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ  ᠲᠤᠬᠠᠢ2.png
 
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠳᠤᠷᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 ©  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备13001758号-1号